Verhuur

Ben je therapeut, coach,… of geef jij workshops waarbij persoonlijke groei centraal staat, dan ben je van harte welkom in Huis Chakana en kan je hiervoor een ruimte huren.

Onze ruimtes

Praktijkruimte 1

Praktijkruimte 2

Workshopruimte

Extra informatie

Inbegrepen in deze ruimtes

een bezielde plek

je evenement of praktijk verschijnt indien gewenst op www.huischakana.be

tafels en stoelen zijn inbegrepen alsook gebruik van de WCs

thermossen, waterkannen, bestek en servies,…

whiteboard, wit scherm en beamertafel (excl beamer)

internet

Tarieven

Praktijkruimtes

€ 40 per 4 uur

€ 70 per 8 uur

Permanente huur voor een dag in de week is mogelijk: € 125/maand

 

Grote workshopruimte 

€ 60 per 4 uur

€ 100 per 8 uur

Huurvoorwaarden

Reservatie

Begin en einduur van de reservatie is het moment dat jij over de ruimte kan beschikken. Indien je de zaal nog moet opbouwen, inrichten of naar je hand zetten alsook de afbraak van jouw spullen dien je mee te rekenen in je reservatie.

Annulatie

Bij annulering worden de volgende kosten aangerekend:

Vanaf de reservering tot 30 dagen voor de aanvang 15  euro administratie kosten.

Vanaf 14 dagen tot 7 dagen voor  aanvang 50% van de totale huurprijs.

Binnen de 7 dagen  voor aanvang 100% van de huurprijs.

Door de annulatie aanvaardt u om de kosten onmiddellijk te voldoen en wordt er een factuur opgestuurd.

Faciliteiten

Inbegrepen in de huur: het gebruik van de ruimte, de ontvangstruimte en het sanitair en de vermelding van je activiteit op www.huischakana.be. De huurder dient de ruimte zelf klaar te zetten en na het evenement deze terug volledig op te ruimen en alles netjes terug op zijn plaats te zetten.

Modaliteiten gebruik ruimten – te respecteren voorwaarden

Het is niet toegestaan om te eten of te drinken in de praktijkruimtes zelf, behalve water of thee. In de ontvangstruimte/keuken/workshopruimte is dit wel toegestaan.

Het is aan de huurder om er zorg voor te dragen dat alle in- en uitgangen, nooduitgangen e.d. vrij en toegankelijk zijn evenals te zorgen voor de nodige brandpreventie in overeenstemming met de georganiseerde activiteit. Gebruik van vuur, rook- of ontploffingsmechanismen en andere ontvlambare materialen is verboden evenals het gebruik van confetti en gelijkaardige materialen/producten.

In de ruimten en het gebouw zelf geldt een volledig rookverbod.

Het is de huurder verboden op gelijk welke plaats nagels, krammen, nietjes, duimspijkers, kleef band e.d. aan te brengen. Elke schade zal verrekend worden in functie van de kostprijs van de herstelling. Het is in elk geval verboden om ramen, deuren, muren, panelen, vloeren en plafonds, alsook eender welk onderdeel van de infrastructuur te beplakken, van verf, vernis of een andere kleurstof te voorzien en/of te beschrijven.  Zij mogen van geen enkel hechtmiddel voorzien worden.

De huurder zal er de zorg voor dragen dat de geluidshinder tot een minimum beperkt blijft en zal rekening houden met de door de wet bepaalde normen. Ramen en deuren dienen altijd gesloten blijven tijdens de activiteiten indien geluidsdragers worden gebruikt. Er mogen geen geluidsdragers buiten worden opgesteld.

Alles dient terug op orde te worden gezet bij het einde van de activiteit zodat de zaal terug verhuur- en gebruiksklaar is op het einde van de huur. Alle afwas wordt gedaan.

Verantwoordelijkheid

  • Het is aan de huurder om de geschiktheid van de ruimten te controleren en zich in orde te stellen met alle vergunningen, controles, aanvragen e.d. die dienen te geschieden voor de activiteiten die hij in de ruimten wil uitoefenen. De verhuurder stelt enkel een ruimte ter beschikking zonder verdere verplichtingen of waarborgen. Alle rechten, taksen, bijdragen e.d. die zouden verschuldigd zijn ingevolge de huur van de ruimten en/of de activiteiten die er worden georganiseerd door de huurder zijn ten laste van de huurder. Indien zij worden aangerekend aan de verhuurder, zal de huurder deze op eerste verzoek voldoen. Zij zijn niet inbegrepen in de huurprijs. Het is de huurder verboden om de zaal voor een andere activiteit te gebruiken dan omschreven in de huurovereenkomst. Het is de huurder verboden om enige onderhuur of overdracht van huur te doen.
  • Aangenomen wordt dat de ruimten, inboedel elk lokaal en het materiaal dat ter beschikking werd gesteld in prima staat verkeren bij aanvang van de activiteit, behoudens opmerkingen die de huurder voor aanvang aan de verhuurder ter kennis geeft .
  • De huurder is verantwoordelijk voor alle schade en ongevallen die zich voordoen tijdens de huurperiode en dit zowel in zijn hoedanigheid van organisator, bewaarder van de zaak als uit hoofde van deze overeenkomst, ook met geburen en aangelanden. De huurder is aansprakelijk voor de schade, aangericht aan de ruimten en aangelanden in de ruime zin, zowel door hemzelf en zijn aangestelden als door de deelnemers aan de door hem georganiseerde activiteit. De verhuurder kan hier niet voor worden aangesproken, zelfs niet ingeval van overmacht.
  • Huis Chakana is verzekerd als verhuurder voor BA en meer. Het is de huurder die tevens onder meer een verzekering B.A. en een verzekering als huurder van de ruimten dient te onderschrijven die de activiteit verzekert tegen schade, ongevallen en andere calamiteiten indien dit van toepassing is voor de activiteit. Huis Chakana is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.